Formularz można pobrać w formacie pdf.

FORMULARZ REKLAMACYJNY (przykładowy, reklamacja na podstawie rękojmi)
DANE SPRZEDAWCYSatto Media Reymonta 22/2; 40-026 Katowice info@wally24.pl
DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
DANE DOTYCZĄCEUMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub inny dowód zakupu:
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):
Cena towaru:
OKREŚLENIE WADY
Opis wady
Data stwierdzenia wady:
ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)
ANieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)
BNieodpłatana wymiana towaru na nowy
CObniżenie ceny towaruKwota obniżenia ceny:
DOdstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)
ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta:
Inny sposób zwrotu pieniędzy:
INNE UWAGI KLIENA
DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:
Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)